top of page

YWAM GLOBALT

YOUTH WITH A MISSION

Drevet at Guds kjærlighet går vi til jordens ende.

Ungdom I Oppdrag (UIO) er en internasjonal frivillighetsorganisasjon som består av kristne fra mange forskjellige bakgrunner, kulturer og kristne tradisjoner, dedikert til å tjene Jesus over hele verden. Også kjent som YWAM (uttalt «WHY-wham»). Vår hensikt er simpelthen å kjenne Gud og gjøre Ham kjent.

 

Da YWAM startet opp i 1960 var hovedfokuset å gi unge mennesker en mulighet til å demonstrere Jesu kjærlighet til hele verden, i henhold til Hans befaling i Mark 16:15. Den dag i dag har vi fremdeles fokus på unge mennesker, men likevel har vi medlemmer (kjent som "YWAM-ers" eller "UIO-ere" på norsk) i nesten enhver alder. Dessuten har mange av våre korttidsprogram har vokst til å en langsiktig innsats som har påvirket liv og nasjoner.

 

YWAM har en desentralisert struktur som oppmuntrer til nye visjoner og utforsking av nye måter å endre liv på gjennom trening, formidle budskapet om evangeliet og ta vare på de som er i nød. Vi er for øyeblikket opererende i mer enn 1800 lokasjoner, i mer enn 180 land, med en stab på mer enn 18,000

Les mer på ywam.org

YWAM VERDIER

Dette er 18 verdier av vår internasjonale YWAM familie. For å lære mer om organisasjonen, kan du gjerne besøke YWAM.org.

1. KJENNE GUD

UIO er overgitt til å kjenne Gud, hans natur, hans karakter og hans veier. Vi søker å reflektere hvem han er gjennom alle aspekter av vårt liv og tjeneste. Konsekvensen av å kjenne og glede seg over fellesskapet med Gud, er et ønske om å dele ham med andre. 

UIO har et kall til å gjøre Gud kjent i hele verden og alle samfunnsområder gjennom evangelisering, trening og barmhjertighetsarbeid. Vi tror at sjelers frelse skal resultere i at samfunn forandres. Derfor adlyder vi Jesu befaling om å gjøre alle nasjoner til disipler. 

2. GJØRE GUD KJENT

3. HØRE GUDS STEMME

UIO er overgitt til å arbeide sammen med Gud, ved å lytte til ham, be hans bønner og adlyde hans befaling i små og store spørsmål. Vi er avhengige av å høre hans stemme som individer, som team og i større fellessamlinger. Dette er en integrert del av våre beslutningsprosesser. 

4. PRAKTISERE TILBEDELSE OG FORBØNN

UIO er overgitt til å tilbe Jesus og involvere seg i forbønn som en integrert del av hverdagslivet. Vi gjenkjenner også Satans intensjoner om å ødelegge Guds rikes gjerninger, og vi påkaller Guds kraft og Den hellige ånd for å beseire hans strategier i enkeltmenneskers liv og i nasjoners anliggende. 

5. VÆRE VISJONÆRE

UIO har et kall til å være visjonære ved kontinuerlig å motta, fremelske og forløse frisk visjon fra Gud. Vi støtter oppstart av nye tjenester og metoder og er alltid villige til å være radikale for å kunne være relevante for enhver generasjon, folkegruppe og samfunnsområde. Vi tror at UIOs apostoliske kall påkrever en samordning av åndelige «eldste», frihet i Ånden og i fellesskapet, sentrert rundt Guds Ord. 

6. TRO PÅ UNGE MENNESKER

UIO har et kall til å tro på unge mennesker. Vi tror Gud har utrustet og kalt unge mennesker til å være spyd-spisser i visjon og tjeneste. Vi er overgitt til å verdsette, stole på, trene, støtte, skape rom for og forløse dem. De representerer ikke bare fremtidens menighet, men de er dagens menighet. Vi er overgitt til å følge dem der de leder etter Guds vilje. 

7. VÆRE BREDT STRUKTURERTE OG DESENTRALISERTE

UIO har en bred struktur og er mangfoldig, men samtidig integrert som organisasjon. Vi er en global familie av tjenester som holdes sammen av felles hensikt, visjon, verdier og relasjoner. Vi tror at strukturer skal tjene folket og Guds hensikter. Enhver tjeneste på ethvert nivå har privilegiet av og ansvaret for å stå til regnskap overfor en gruppe av modne kristne, med en samlet in-ternasjonal ansvarlighet overfor UIOs globale lederteam, YWAM Globale Leadership Forum. 

8. VÆRE INTERNASJONALE OG TVERRKIRKELIGE

UIO er internasjonal og tverrkirkelig i sitt globale omfang så vel som i sitt lokale uttrykk. Vi tror at etnisk, lingvistisk og tverrkirkelig mangfold sammen med forsonte aspekter ved kulturene, er positive faktorer som bidrar til sunnhet og vekst i organisasjonen. 

9. HA ET BIBELSK VERDENSBILDE

UIO er kalt til å ha et bibelsk verdensbilde. Vi tror at Bibelen opererer med et klart skille mellom godt og ondt, rett og galt. Livets praktiske dimensjoner er ikke mindre åndelige enn tjenestenes uttrykk. Alt som blir gjort i lydighet til Gud, er åndelig. Vi søker å ære Gud med alt vi gjør, ved å utruste og mobilisere Guds menn og kvinner til gå inn i tjeneste og øve innflytelse i ethvert samfunnsområde. 

10. FUNGERE I TEAM

UIO har et kall til å fungere i team på alle nivåer av tjeneste og lederskap. Vi tror at kombinasjonen av utfyllende gaver, kall, perspektiver, tjenester og generasjoner som arbeider sammen i enhet på alle nivåer i vår organisasjon, sikrer visdom og trygghet. Å søke Guds vilje og ta avgjørelser i en teamsammenheng, legger til rette for å stå til ansvar overfor hverandre og bidrar til sterkere relasjoner, motivasjon, ansvarlighet og eierskap i visjonen. 

11. DEMONSTRERE TJENENDE LEDERSKAP

UIO er kalt til å praktisere tjenende lederskap som livsstil, heller enn et lederskapshierarki. En tjenende leder er en som hedrer utrustningen og kallet til dem som er under hans/hennes omsorg og som ivaretar deres rettigheter og privilegier. Slik Jesus tjente sine disipler, legger vi vekt på viktigheten av at de med lederansvar tjener dem de leder. 

12. FØRST GJØRE, SÅ UNDERVISE

UIO er overgitt til først å praktisere, så undervise. Vi tror at førstehåndserfaring gir autoritet til våre ord. Gudfryktig karakter og et kall fra Gud, er viktigere enn individuelle gaver, ferdigheter og ekspertise. 

13. VÆRE RELASJONS-
ORIENTERT

UIO er overgitt til å være relasjonsorientert i vårt liv og arbeid sammen. Vi ønsker å stå i enhet gjennom hellige liv, gjensidig støtte, ærlighet, ydmykhet og åpen kommunikasjon, heller enn å gjøre oss avhengige av strukturer eller regler. 

14. VERDSETTE INDIVIDET

UIO er kalt til å verdsette hvert enkelt individ. Vi tror på like muligheter og rettferdighet for alle. Skapt i Guds bilde har mennesker fra alle nasjoner, aldre og funksjoner særegne bidrag og kall. Vi er overgitt til å hedre gudgitte lederskaps- og tjenestegaver hos både menn og kvinner. 

15. VERDSETTE FAMILIER

UIO hevder viktigheten av at familier tjener Gud sammen i misjon, ikke bare far og/eller mor. Vi inkluderer også aleneforeldre som familier. Vi opp-muntrer til å utvikle sterke og sunne familieenheter, hvor hvert enkelt familiemedlem tar del i misjonskal-let og bidrar med sine gaver på unike og supplerende måter. Vi anerkjenner bibelens syn at Guds gode vilje er at ekteskapet er mellom en mann og en kvinne. 

16. STOLE PÅ GUD FOR ØKONOMI

UIO er kalt til å leve i avhengighet til Gud for økonomisk forsørgelse. For enkeltpersoner og UIO som fellesskap, skjer dette først og fremst gjennom Guds folk. Slik Gud og andre har vært sjenerøse mot oss, ønsker vi selv å være sjenerøse. UIO-ere gir av seg selv, sin tid og talenter til Gud gjennom organisasjonen uten forventninger om godtgjørelser. 

17. UTØVE GJESTFRIHET

UIO hevder at gjestfrihet som tjeneste er et uttrykk for Guds karakter og menneskers verdi. Vi tror på viktigheten av å åpne våre hjerter, hjem, områder og sentre for å tjene og ære hverandre, våre gjester og de fattige og trengende – ikke som sosial etikette, men som et utrykk for sjenerøsitet. 

18. INTEGRITET I KOMMUNIKASJON

UIO erkjenner at alt eksisterer fordi Gud kommuniserer. Derfor er UIO overgitt til sannferdig, nøyaktig og relevant kommunikasjon til rett tid. Vi tror at god kommunikasjon er avgjørende for sterke relasjoner, sunne familier og fellesskap, samt effektive tjenester. 

bottom of page